im

İmam camiye, papaz kiliseye, haham sinagoga, savaş emperyalizme, sen bana, ben sana, ben sana..